Помоги делом
Система Orphus
Ты можешь спасти жизнь

Родительский комитет Луганщины

Программа РК ::: Наш Устав ::: Мероприятия РК
Семья и школа ::: Интересные статьи ::: Ювенальная юстиция

Устав
(Зарегистрирован...)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНЩИНИ» (далі іменована — «Організація») є неприбутковою місцевою громадською організацією, заснованою громадянами для захисту прав і законних інтересів родини, дитини, особистості, а також сприяння її членам у здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення цілей, передбачених справжнім Статутом.

1.2. «Організація» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про об’єднання громадян» N 2461-XII від 16.06.1992 р., цього Статуту та вимог чинного законодавства.

1.3. «Організація» має безстроковий характер діяльності.

1.4. Повна назва «Організації» українською мовою  — ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНЩИНИ». Скорочена назва українською мовою — ГО .  «БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНЩИНИ»  

1.5. «Організація» створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.6. Місцезнаходження «Організації»: 93400, м. Сєвєродонецьк  Луганської обл.,  вул. Першотравнева, буд.11,  кв.7.

 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС «ОРГАНІЗАЦІЇ»

2.1. «Організація» набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. «Організація» має відособлене майно, відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого ім'я здобувати й здійснювати майнові й немайнові права, мати обов'язки.

2.3. «Організація» має самостійний баланс, вправі у встановленому порядку відкривати рахунки, у тому числі валютні, у банках і інших кредитних установах на території України й за її межами.

2.4. «Організація» має круглу печатку, що містить її повне найменування українською мовою й  вказівку на місце її знаходження. «Організація» може мати штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, символіку й інші засоби візуальної ідентифікації, яка підлягає реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. «Організація» може представляти своїх членів в арбітражних, третейських судах і судах загальної юрисдикції, а також в інших організаціях і установах всіх форм власності з питань захисту їхніх прав і законних інтересів у рамках здійснення статутних завдань своєї діяльності.

2.6. «Організація» для досягнення поставленої мети та завдань, передбачених цим Статутом, може створювати інші некомерційні  й комерційні організації, вступати в асоціації й союзи. А також створювати місцеві осередки на території Луганської області, які не підлягають ні легалізації, ні реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. Майно, передане «Організації» його членами, є власністю «Організації», за винятком випадків передачі майна в  користування. Члени «Організації» не  відповідають по  зобов'язаннях «Організації», а «Організація» не  відповідає по зобов'язаннях своїх членів.

2.8. Втручання в діяльність «Організації» державних, суспільних або інших органів, крім спеціально на те уповноважених законодавством, не допускається, як і втручання «Організації» у діяльність державних органів, службових осіб та діяльність інших об’єднань громадян.

2.9. «Організація» забезпечує права своїх членів на недоторканність приватного життя, особисту й  сімейну таємницю; а також таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних і  інших повідомлень, що стали відомими «Організації» у результаті здійснення своєї діяльності.

2.10. «Організація» з метою реалізації соціальної, економічної й податкової політики зберігає документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу й  ін.); забезпечує передачу на зберігання документів в архіви.

 

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ «ОРГАНІЗАЦІЇ»

3.1. Основною метою «Організації» є: захист прав і законних інтересів родини, дитини, особистості, а також сприяння її членам у здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення цілей, передбачених  Статутом.

3.2. Завдання «Організації»:

- сприяння формуванню у батьків відповідального відношення до виховання дітей;

- сприяння формуванню у дітей позитивних життєвих орієнтирів  і творчого світогляду, заснованого на історичних  духовних (православних) і культурних цінностях українського народу;

- сприяння подоланню духовної кризи у дитячо-підлітковому середовищі;

- всебічний захист  інтелектуального, психічного та етичного здоров'я дітей;

- збереження й зміцнення моральних основ родини;

- сприяння створенню пріоритетних умов розвитку й зміцненню сімейних відносин    у суспільстві;

- сприяння охороні прав дітей, батьків (осіб їх що заміняють) у сфері освіти й охорони здоров'я;

- сприяння охороні й захисту прав і законних інтересів учасників освітнього процесу в освітніх установах України;

- охорону й забезпечення умов, що гарантують дотримання достоїнства особистості, прав і волі людини, передбачених у Конституції України;

- сприяння  охороні здоров'я громадян від несумлінної реклами ліків, методів лікування;

- недопущення використання негідних медичних препаратів, устаткування, методів лікування й профілактики в області охорони здоров'я.

- підтримка й  здійснення заходів, спрямованих на охорону здоров'я й захист родини, материнства, дитинства й достоїнства особистості;

- захист (включаючи представництво в судах, інших організаціях і установах всіх форм власності) членів «Організації» у випадках порушення їхніх конституційних прав, а також прав на гідне, моральне виховання дітей;

- захист прав членів «Організації» по створенню належних умов освітнього процесу, що гарантують охорону й зміцнення здоров'я (включаючи духовне) осіб, що навчаються, вихованців і викладачів, які є членами організації;

- узагальнення інформації, пов'язаної з порушенням прав і законних інтересів громадян України в області інтересів «Організації» відповідно до її статутної мети й завдань;

- здійснення контролю за дотриманням прав членів «Організації» на одержання достовірної й своєчасної інформації про фактори, що сприяють збереженню здоров'я або роблять на  нього шкідливий вплив, включаючи інформацію про санітарно-епідеміологічне благополуччя;

- захист членів «Організації» у випадках порушення їхніх прав на належну інформацію про пропоновані і використовувані медичні препарати, методи лікування і профілактики, медичного устаткування, а також у випадках не інформованого втручання в організм людини.

- брати участь у заходах по узагальненню інформації, пов'язаної з використанням засобів контрацепції, переривання вагітності (на будь-якій стадії), викладанням питань статевого виховання в навчальних закладах і опублікування цих даних у засобах масової інформації;

- брати участь у проведенні соціологічних, психолого-педагогічних, мистецтвознавчих, лінгвістичних суспільних експертиз, у тому числі з доручення компетентних органів, членами «Організації»;

- сприяти розробці й реалізації соціальних, культурних, освітніх, екологічних проектів, програм з охорони здоров’я, інших заходів, спрямованих на формування гармонічної особистості, родини в рамках традиційних для України моральних і духовних (православних) цінностей, а також на охорону здоров'я;

- реалізовувати самотужки й  із  залученням фахівців широкого профілю науково-дослідні аналітичні програми, що мають метою оцінку морального і духовного стану суспільства, а також усунення факторів, що роблять на нього шкідливий вплив;

- брати участь у міжнародних заходах щодо обміну досвідом в областях охорони здоров'я, утворення, захисту інтересів дитинства, материнства й родини;

- здійснювати інформаційну діяльність у сфері електронних, друкованих засобів масової інформації й  інших можливих інформаційних мережах, а також іншу, не заборонену законом діяльність, спрямовану на реалізацію цілей «Організації»;

 

4. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ Й ВИХОДУ

4.1. Членами «Організації» можуть бути фізичні особи і колективи підприємств, установ, організацій, згодні з метою й завданнями «Організації», що  виконують положення цього Статуту та досягли 18-ти річного віку.

4.2. Прийом до членів «Організації» здійснюється рішенням Загальних зборів її членів  на підставі заяви кандидата на ім’я Голови Правління «Організації».

4.3. Права члена «Організації» не можуть бути передані третім особам без згоди Правління «Організації».

4.4. Вибуття члена з «Організації» відбувається або шляхом самовільного виходу, або в результаті виключення його зі членства.

4.5. Вихід члена зі складу «Організації» здійснюється шляхом подачі заяви на ім’я Голови Правління «Організації». Протягом 3-х місяців з моменту одержання заяви Правління зобов'язане:

4.5.1. Визначити строки повернення майна, переданого даним членом у користування «Організації»;

4.5.2. Вирішити інші питання, пов'язані з виходом члена з «Організації»;

4.6. Внески членів «Організації» поверненню не підлягають.

4.7. Член «Організації», що систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або що порушив прийняті на себе зобов'язання перед «Організацією», а також перешкоджає своїми діями або бездіяльністю нормальній роботі «Організації», може бути виключений з неї за рішенням Загальних зборів членів «Організації».

5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ «ОРГАНІЗАЦІЇ»

5.1. Члени «Організації» мають право:

5.1.1. Обирати й бути обраними в органи управління «Організації»;

5.1.2. Брати участь у загальних зборах членів «Організації» і голосувати з питань порядку денного;

5.1.3. Звертатись до «Організації» з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

5.1.4. Виходити з членів «Організації» за власним бажанням;

5.1.5. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів членів «Організації»;

5.1.6. Звертатися до керівних органів «Організації» з будь-яких питань, пов'язаних з  діяльністю «Організації»;

5.1.7. Передавати майно у власність або користування «Організації»;

5.1.8. Одержувати при виході з «Організації» майно, передане їй у користування;

5.2. Члени «Організації» зобов'язані:

5.2.1. Розділяти  мету й завдання «Організації»;

5.2.2. Дотримуватися положень цього Статуту й правила внутрішнього розпорядку, встановлені Правлінням «Організації»;

5.2.3. Брати посильну участь у діяльності «Організації»;

5.2.4. Надавати інформацію, необхідну для рішення питань, пов'язаних з діяльністю «Організації»;

5.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію «Організації».

 

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ «ОРГАНІЗАЦІЇ»

6.1. Вищим органом керування «Організації» є Загальні збори членів «Організації».

6.2. Загальні збори обирають із числа своїх членів головуючого на зборах.

6.3. До компетенції Загальних зборів «Організації» відноситься:

6.3.1. Затвердження Статуту «Організації», внесення змін і доповнень до нього;

6.3.2. Визначення пріоритетних напрямків діяльності «Організації», принципів формування й використання його майна;

6.3.3. Обрання членів Правління «Організації»  і призначення Голови «Організації»;

6.3.4. Обрання  Голови і членів ревізійної комісії.

6.3.5. Прийняття рішень про реорганізація, ліквідація й саморозпуск «Організації»;

6.3.6. Реалізація права власності на кошти та майно «Організації».

6.4. Рішення Загальних зборів членів «Організації» приймаються більшістю голосів членів, що є присутніми на зборах. Рішення Загальних зборів членів з питань, передбачених пунктами 6.3.1 — 6.3.4 приймаються кваліфікованою більшістю голосів членів, що є присутнім на зборах. Рішення стосовно п. 6.3.5 приймається одноголосно всіма членами «Організації».

6.5. Загальні збори членів «Організації» скликаються Правлінням шляхом повідомлення членів «Організації» не менш ніж за 1 (один) місяць про строки, місце й зміст порядку денного зборів. Загальні збори членів «Організації» правочинні, якщо на зазначених зборах присутні більше половини його членів.

6.5.1. У випадку, якщо на зборах присутні менш половини від загального числа членів «Організації», Голова скликає повторні загальні збори. Повторні загальні збори членів «Організації» будуть правочинні, якщо на них є присутніми не менш 2/3 від загального числа членів «Організації».

6.6. Чергові збори членів «Організації» скликаються не рідше 1 разу на рік і не пізніше 3 місяців по закінченні фінансового року. Загальні збори, скликані раніше цього строку, є позачерговими. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

6.7. Позачергові Загальні збори «Організації» скликаються в міру необхідності, а також з ініціативи Правління «Організації», або членів «Організації»,  не менш 10 % від складу членів «Організації», протягом  2  місяців від дня ухвалення рішення Правлінням про проведення позачергових зборів, або повідомлення членами «Організації» Голови про скликання позачергових зборів. Днем повідомлення вважається день одержання Головою письмової заяви з вимогою про скликання позачергових Загальних зборів.

6.8. В «Організації» створюються одноособовий (Голова) і колегіальний (Правління) виконавчі органи. А також контролюючий орган – Ревізійна комісія.

6.9. Правління є колегіальним постійно діючим центральним статутним органом «Організації», здійснює загальне керівництво його адміністративно-господарської  діяльності.

6.11. Члени Правління обираються Загальними зборами членів «Організації» за поданням Голови, що очолює Правління, при цьому кількість членів Правління є непарним і повинне бути не менш 3 членів. Рішення Правління «Організації» приймаються простою більшістю голосів. Кількість членів ревізійної комісії – 3 чоловіка.

6.12. У період між Загальними Зборами, Правління керує всією діяльністю «Організації» у межах своєї компетенції. Проведення засідань Правління організує Голова, що підписує всі документи від імені «Організації», протоколи засідання й рішення Правління.

6.13. До компетенції Правління «Організації» належить:

6.13.1. Затвердження річного звіту й річного бухгалтерського балансу;

6.13.2. Затвердження Положення про внутрішній розпорядок в «Організації»;

6.13.3. Скликання позачергових загальних зборів членів «Організації»;

6.13.4. Визначення строку й порядку повернення майна члена, що вибуває;

6.13.5. Інша діяльність, виконувана відповідно до рішень Загальних зборів  і пов'язана з керівництвом діяльності «Організації».

6.14. Голова здійснює оперативне керівництво «Організацією», керує Правлінням, організує виконання рішень Загальних зборів членів «Організації» і Правління.

6.15. Голова обирається Загальними зборами на строк до 3 років.

6.16. Голова підзвітний Загальним зборам і Правлінню. Голова несе відповідальність перед «Організацією» за результати й законність своєї діяльності.

Голова здійснює дії від імені «Організації» без доручення наступне:
підписує документи, укладає угоди в межах своєї компетенції, представляючи його інтереси перед всіма установами й організаціями з усіх справ і питанням, що випливають із діяльності «Організації», розпоряджається майном, заключає договори, у тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий і інший рахунки, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників «Організації».

6.17. Так само в компетенцію Голови входить:

6.17.1. Організація проведення чергових і позачергових зборів членів «Організації»;

6.17.2. Призначення заступників й дострокове їх звільнення.

6.17. Голова має право передавати свої повноваження, або їх частину своїм заступникам.

6.18. У випадку неможливості виконання Головою своїх обов'язків, його функції тимчасово, до призначення нового Голови, переходять до його заступника.

6.19.  Ревізійна комісія контролює всю фінансово-господарську діяльність Організації,  1 раз на рік доповідає про її стан Загальним зборам.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ «ОРГАНІЗАЦІЇ»

7.1. Майно «Організації» створюється за рахунок:
- регулярних і одноразових  членських внесків;
- добровільних майнових надходжень і пожертвувань фізичних або юридичних осіб;

7.2. Внески й пожертвування можуть вноситися в грошовій формі, у формі майна, а також у формі особистої участі в діяльності «Організації». Вартість внесеного майна або особистого вкладу оцінюється членами  і Правлінням «Організації».

7.3. Порядок використання коштів «Організації» визначається Загальними зборами.

 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

8.1. «Організація» веде оперативний бухгалтерський облік, а також статистичну звітність в установленому законодавством Украіни порядку. «Організація» подає звіти про свою діяльність державним органам відповідно до діючого законодавства.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ «ОРГАНІЗАЦІЇ»

9.1.  Рішення про внесення змін и доповнень до статуту «Організації» приймається на загальних зборах.

9.2.  Всі зміни і доповнення до Статуту повинні бути зареєстровані в установленому чинним законодавством порядку.

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ Й ЛІКВІДАЦІЇ

10.1. Реорганізація «Організації» здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Реорганізація може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення й перетворення.

10.2. Ліквідація «Організації» відбувається за рішенням Загальних зборів членів «Організації», а також суду, для чого створюється ліквідаційна комісія.

10.3. Ліквідаційна комісія поміщає у  ЗМІ публікацію про ліквідацію «Організації» та проводить процедуру відповідно до вимог чинного законодавства щодо ліквідації.

10.4. При реорганізації «Організації» всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу й ін.) передаються відповідно до встановлених правил його правонаступникові.

10.5. У разі ліквідації кошти та інше майно «Організації» не може розподілятися між її членами і використовується для реалізації статутної мети, на благодійні цілі, або за рішенням суду спрямовується в доход держави, або передається іншій неприбутковій організації відповідного виду.

При відсутності правонаступника документи постійного зберігання, що мають науково-історичне значення, передаються на державне зберігання у відповідні архіви.

Родительский комитет Луганщины при поддержке Православной духовной страницы
2009 г.

© Православная духовная страница,
2006-2008 гг.